top of page

Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası: Hukuki Süreç

Güncelleme tarihi: 25 Haz

Giriş

Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası, miras bırakanın (muris) gerçek iradesine aykırı olarak, mirasçılarının haklarını zedelemek amacıyla yaptığı işlemlerin iptali için açılan davalardır. Bu tür davalar, mirasçılar tarafından, murisin üçüncü kişilerle yaptığı gayrimenkul devrine yönelik işlemlerin muvazaalı olduğunu kanıtlamak amacıyla açılır. Türk Medeni Kanunu ve Yargıtay içtihatları çerçevesinde ele alınan bu dava türü, mirasçıların haklarını koruma açısından büyük öneme sahiptir.

Dava Süreci

Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası, miras bırakanın ölümünden sonra, mirasçıların, muvazaalı işlemin iptali ve tapu kaydının düzeltilmesi talebiyle açtığı bir davadır. Davanın süreci şu aşamalardan oluşur:

1. Davanın Açılması:

   - Davacı mirasçılar, murisin muvazaalı işlemle devrettiği taşınmazın tapu kaydının iptali ve kendi adlarına tescili için dava açarlar.

   - Dava, murisin son ikametgâhının bulunduğu yer mahkemesinde açılır.

2. Delillerin Toplanması:

   - Davacı, muvazaa iddiasını ispatlamak için deliller sunar. Bu deliller, tanık beyanları, yazılı belgeler ve diğer kanıtlar olabilir.

   - Mahkeme, taraflardan delillerin sunulmasını ve tanıkların dinlenmesini talep eder.

- Mahkeme, taşınmazın değerinin tespiti noktasında keşif yaparak bilirkişi raporu alır.

3. Mahkeme Kararı:

   - Mahkeme, sunulan delilleri değerlendirir ve muvazaanın varlığına kanaat getirirse, tapu kaydının iptaline ve taşınmazın mirasçılar adına tesciline karar verir.

   - Mahkeme kararı kesinleştiğinde, tapu müdürlüğüne bildirilir ve tapu kaydı düzeltilir.

Dava Koşulları

Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davasının açılabilmesi için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir:

1. Muvazaa: Muvazaa, murisin gerçek iradesine aykırı olarak, görünüşte bir işlem yapmasıdır. Bu işlem, mirasçıların haklarını zedelemek amacı taşımalıdır.

2. Miras Bırakanın Ölümü: Dava, murisin ölümünden sonra açılabilir. Murisin hayatta olduğu sürede bu tür bir dava açılamaz.

3. Mirasçılık Sıfatı: Davayı açacak kişi veya kişilerin, murisin yasal mirasçısı olması gerekmektedir.

4. İspat Yükümlülüğü: Davacı, muvazaayı ispat etmekle yükümlüdür. İspat, tanık beyanları, yazılı belgeler ve diğer delillerle yapılabilir.

Harç Miktarları

Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davasında, davacıların ödemesi gereken harçlar ve masraflar bulunmaktadır. Bu harçlar şu şekildedir:

1. Başvuru Harcı: Dava açılırken ödenmesi gereken ilk harçtır.

2. Peşin Harç: Dava değerine göre hesaplanan harcın bir kısmıdır.

3. Vekâlet Harcı: Davacıların avukat tutması durumunda ödenir.

4. Keşif ve Bilirkişi Ücretleri: Mahkeme tarafından gerek duyulması halinde ödenir.

5. Tebligat Giderleri: Dava sürecinde yapılan tebligatlar için ödenir.

Harç miktarları, dava değerine ve diğer etkenlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Sonuç

Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası, mirasçıların haklarını koruma amacıyla açılan önemli bir dava türüdür. Bu davalar, murisin gerçek iradesine aykırı olarak, mirasçıların haklarını zedelemek amacıyla yaptığı işlemlerin iptali için açılır ve belirli hukuki süreçler ve koşullar çerçevesinde yürütülür. Davanın başarılı olabilmesi için muvazaanın ispatı gerekmektedir. Harçlar ve masraflar ise dava sürecinin bir parçasıdır ve dava açılmadan önce bu konularda uzman bir izmir gayrimenkul avukatı avukattan bilgi alınması önemlidir.Commenti


bottom of page