top of page

Kira Tespit Davası: Önemli Noktalar, Süreler ve Hukuki Süreç

Güncelleme tarihi: 28 Haz

Giriş

Kira tespit davası, kiraya veren veya kiracının kira bedelinin mevcut piyasa koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmesi amacıyla açtığı bir dava türüdür. Bu dava, Türk Borçlar Kanunu (TBK) kapsamında düzenlenmiş olup, kira sözleşmelerinin adil ve dengeli bir şekilde devam etmesini sağlamayı amaçlar. Bu makalede, kira tespit davasının önemli noktaları, hukuki süreci ve süreleri ayrıntılı olarak ele alınacaktır.izmir tahliye avukatıÖnemli Noktalar

Kira tespit davası açarken dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

1. Kira Sözleşmesinin Var Olması: Kira tespit davası, geçerli bir kira sözleşmesinin varlığı halinde açılabilir. Sözleşme yazılı veya sözlü olabilir.

2. Kira Bedelinin Güncellenmesi: Kira tespit davası, kira bedelinin güncellenmesi ve piyasa koşullarına uygun hale getirilmesi amacı taşır. Özellikle uzun süreli kira sözleşmelerinde kira bedelinin piyasa koşullarına uygun hale getirilmesi önemlidir.

3. Kira Bedelinin Belirlenmesi: Mahkeme, kira bedelini belirlerken emsal kira bedelleri, kira konusu taşınmazın özellikleri, konumu ve piyasa koşullarını dikkate alır.

4. Yeniden Değerleme Oranı: TBK'ya göre, kira bedeli her beş yılda bir yeniden değerlenebilir. Beş yıllık sürenin dolmasıyla birlikte kira bedelinin yeniden tespiti talep edilebilir.

Hukuki Süreç

Kira tespit davasının hukuki süreci şu aşamalardan oluşur:

1. Davanın Açılması:

   - Kiraya veren veya kiracı, kira bedelinin yeniden belirlenmesi talebiyle dava açabilir. 

   - Dava, kira sözleşmesinin tarafları arasında açılır ve davalı, kira sözleşmesinin diğer tarafıdır.

   - Dava, kira konusu taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinde açılır.

2. Dilekçelerin Verilmesi:

   - Davacı, dava dilekçesi ile birlikte delillerini sunar.

   - Davalı, cevap dilekçesi ile savunmasını yapar ve delillerini sunar.

3. Delillerin İncelenmesi:

   - Mahkeme, tarafların sunduğu delilleri inceler.

   - Emsal kira bedelleri, bilirkişi raporları ve diğer kanıtlar değerlendirilir.

4. Keşif ve Bilirkişi İncelemesi:

   - Mahkeme, gerektiğinde taşınmaz üzerinde keşif yapabilir.

   - Bilirkişi atanarak, taşınmazın piyasa değeri ve emsal kira bedelleri hakkında rapor hazırlanır.

5. Mahkeme Kararı:

   - Mahkeme, sunulan deliller ve bilirkişi raporları doğrultusunda kira bedelini belirler.

   - Karar, kesinleştiğinde uygulanır ve yeni kira bedeli belirlenir.

Süreler

Kira tespit davasında dikkate alınması gereken süreler şunlardır:

1. Dava Açma Süresi:

   - Kira bedelinin tespiti davası, kira dönemi içerisinde her zaman açılabilir. Ve davanın açıldığı kira dönemi başlangıcından itibaren etkili olur. Ancak bu sözleşmede kira artışına yönelik bir maddenin olmasına bağlıdır. Sözleşmede artış öngören bir maddenin olmaması durumunda kira döneminin bitiminden en geç 30 gün öncesinden karşı tarafa ihtarname ile bildirim yapılması gerekmektedir.

2. Beş Yıllık Süre:

   - TBK'ya göre, kira bedeli her beş yılda bir yeniden değerlenebilir. Bu nedenle, kira tespit davası beş yıllık süreler sonunda açılabilir.

3. Kararın Uygulanma Süresi:

   - Mahkeme kararı kesinleştiğinde uygulanır ve yeni kira bedeli, kesinleşme tarihinden itibaren geçerli olur. Mahkeme kararı kesinleşmeden önce kira bedelinde değişiklik yapılamaz.


Yapılan son değişikliklerle dava sürecine başlamadan önce dava şartı arabuluculuk yapılması zorunludur.


Sonuç

Kira tespit davası, kira bedelinin mevcut piyasa koşullarına uygun olarak yeniden belirlenmesi amacıyla açılan önemli bir dava türüdür. Bu dava, hem kiraya verenin hem de kiracının haklarını koruma amacı taşır. Kira tespit davasının başarılı olabilmesi için doğru hukuki süreçlerin izlenmesi ve sürelerin dikkate alınması önemlidir. Mahkemenin belirlediği kira bedeli, taraflar arasında adil ve dengeli bir kira sözleşmesi sağlanmasına katkıda bulunur. Bu konuda uzman bir izmir tahliye avukatı avukattan destek alınması oldukça önemlidir.

Comments


bottom of page